Ссылки в статье:

[1] 1prof.by : https://1prof.by/news/v-strane/aleksandr-lukashenko-otkryl-vsebelorusskoe-narodnoe-sobranie/