Ссылки в статье:

[1] Тарифного соглашения: https://kult.1prof.by/tarifnoe-soglashenie-mezhdu-ministerstvom-kultury-respubliki-belarus-i-centralnym-komitetom-belorusskogo-professionalnogo-soyuza-rabotnikov-kultury-informacii-sporta-i-turizma-na-2022-2024-gody/

[2] Какие выплаты положены молодым специалистам? Комментарий Минтруда (14.07.2022): https://kult.1prof.by/news/yuridicheskaya-konsultaciya/kakie-vyplaty-polozheny-molodym-specialistam-kommentarij-mintruda/

[3] Юридическая консультация: Все о правах молодых специалистов (17.03.2022): https://kult.1prof.by/news/yuridicheskaya-konsultaciya/yuridicheskaya-konsultaciya-vse-o-pravax-molodyx-specialistov/

[4] АКТУАЛЬНО — КОМПЕТЕНТНО: Все о правах молодых специалистов в вопросах и ответах (16.09.2021): https://kult.1prof.by/news/yuridicheskaya-konsultaciya/vse-o-pravax-molodyx-specialistov-v-voprosax-i-otvetax/