Ссылки в статье:

[1] ИСТОЧНИК: https://grodnogos.by/k-80-letiyu-obrazovaniya-grodnenskoj-oblasti.-chast-1.-istoriya.html