Ссылки в статье:

[1] здесь : https://slonim.fpb.1prof.by/publications/news/otchetno-vybornoe-sobranie-proshlo-v-pervichke-ssh-7/