Ссылки в статье:

[1] 1prof.by: https://1prof.by/news/v-strane/rabotaete-vahtovym-metodom-proverte-vozmozhno-vam-polozhena-kompensacziya/