Ссылки в статье:

[1] ИСТОЧНИК: https://profkult-grodno.by/zasedanie-prezidiuma-grodnenskogo-oblastnogo-komiteta-belorusskogo-professionalnogo-soyuza-rabotnikov-kultury-informacii-sporta-i-turizma2.html